Gældssanering ved pant og ejendomsforbehold

Pant og udlæg

Har dine kreditorer tinglyst pant eller via fogedretten foretaget udlæg i nogle af dine værdier, vil en gældssanering ikke omfatte disse fordringer, hvis aktivernes værdi er højere end udlæggene og den tinglyste gæld. Er huset eller lignende pantsat for mere, end det er værd, vil den del af gælden, der overstiger pantets værdi kunne indgå i en gældssanering.

Er det pantsatte mindre værd end det er pantsat for, skal kreditorerne anmelde deres krav til skifteretten inden for fristen. Gør de dette, vil den usikrede del blive nedsat med samme procentsats, som resten af gælden i gældssaneringen, og disse kreditorer vil så kunne kræve deres restkrav indfriet den dag, det pantsatte sælges. Dette gælder også, selvom det pantsatte først sælges flere år efter, at du er færdig med at afdrage.

Sælges de pantsatte genstande inden, din sag om gældssanering går i gang, og er indtægten fra salget mindre, end det de er pantsat for, vil restbeløbet indgå i en gældssanering. Det kræver dog, at kreditorerne anmelder deres krav til Skifteretten inden for tidsfristen. Gør de dette, vil deres restgæld indgå på lige vilkår som resten af din gæld..

Panthaver kan også frasige sig sin panteret, og hele gælden vil derefter indgå i gældssaneringen på lige fod med resten af din gæld.

Overbehæftede ejendomme

Sidder du i en ejendom, hvor du vil skulle betale store ydelser til usikret pantegæld eller udlæg, sådan at der kun vil være lidt til resten af dine kreditorer, vil der evt. kunne stilles krav om, at du sælger boligen, før der kan komme en afgørelse i din gældssaneringssag.

Overbehæftede ejendomme kan også være grundlag for, at Skifteretten nægter dig gældssanering. Retspraksis på området er dog ikke entydig, og flere faktorer spiller ind. Det vil kræve en vurdering af din sag, før det er til at sige, om det vil kunne ske i dit tilfælde.

Selvom du får en gældssanering, vil panthaver til en hver tid kunne begære din ejendom på tvangsauktion, hvis du ikke overholder betalingerne.

Ejendomsforbehold

Har du som forbruger købt en bil eller andre genstande med ejendomsforbehold, kan du som udgangspunkt levere genstanden tilbage og få slettet hele restgælden. Det kræver dog, at du ikke har misligholdt genstanden eller lagt hindringer i vejen for kreditorers forsøg på at tage genstanden tilbage.

Gæld stiftet med ejendomsforbehold kan ikke gældssaneres.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.