Gældssaneringsforløb – Hvordan forløber en gældssanering

Fra det øjeblik ansøgningen om gældssanering sendes, går der typisk 6-10 måneder, hvis det ender med at du får tilkendt en gældssanering. Nedenfor beskrives hele gældssaneringsforløbet:

Udfyldelse af ansøgningsskema

Inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet om gældssanering, vil det være en god ide at få hjælp til at få gennemgået din økonomi og få styr på de forhold, der eventuelt vil kunne være en hindring i en gældssaneringssag.

Få styr på dit forbrug ved at få lagt et budget og væn dig til at leve for det rådighedsbeløb, som du vil skulle leve for efter en gældssanering.

Indledende møde i skifteretten

Inden det indledende møde vil skifteretten gennemgå din ansøgning og vurdere, om der er udsigt til, at du kan få gældssanering. Hvis de allerede nu kan vurdere, at ansøgningen ikke lever op til kravene om gældssanering, vil skifteretten på forhånd afvise ansøgningen uden at indkalde dig til et møde. 

Vælger skifteretten, at gå videre med din ansøgning om gældssanering, vil det første trin i gældssaneringsforløbet være et møde i skifteretten, hvor en jurist vil gennemgå ansøgningsskemaet og udspørge dig om dine personlige, økonomiske og arbejdsmæssige forhold. Det er vigtigt, at du møder op og svare på alle de spørgsmål, du bliver stillet.

Derefter bliver det afgjort, om skifteretten vil indlede en gældssaneringssag for dig. Gældssaneringen bliver indledt, hvis der er en rimelig udsigt til, at du kan få en gældssanering. Kun omkring 10-15 % af gældssaneringsansøgningerne bliver indledt.

Hvis din ansøgning om gældssanering forhåndsafvises eller afvises efter det indledende møde, har du mulighed for at kære afgørelsen til landsretten.

Møde med skifterettens medhjælper

Hvis skifteretten vælger at indlede din sag om gældssanering, vil der blive udpeget en medhjælper, der kommer til at stå for at håndtere sagen fremadrettet. Denne medhjælper er advokat og arbejder fast ved skifteretten. Rettens medhjælper har til opgave at sikre, at alle forhold, der både taler for og taler imod at du får gældssanering, gennemgås. Rettens medhjælper er neutral og skal sikre, at både du som ansøger og at dine kreditorer bliver behandlet fair ved en gældssanering. 

Næste trin i gældssaneringsforløbet vil være, at medhjælperen indrykker en annonce i Statstidende, og giver dine kreditorer 8 uger til at gøre deres krav gældende. Når de ikke dette indenfor de 8 uger, bortfalder deres krav, hvis du efterfølgende får en gældssanering.

Udarbejdelse af gældssaneringsforslag

Medhjælperen vil nu i samarbejde med dig udarbejde et gældssaneringsforslag, som vil redegøre for din situation, dine aktiver og passiver, budget for gældssaneringsperioden og forslag til afvikling af gælden. På vegne af dig fremsætter medhjælperen gældssaneringsforslaget for skifteretten.

Skifteretten kan under hele gældsaneringsforløbet indkalde dig til et møde, hvis der kommer nye oplysninger, som der bør ses nærmere på, ligesom de også kan nægte dig gældssanering, hvis der kommer nye oplysninger eller hvis din situation ændrer sig.

Kreditormøde i skifteretten

Det næstsidste trin i din gældssaneringssag er et kreditormøde i skifteretten. Kreditorerne har nu haft 8 uger til at gøre deres krav gældende og har modtaget det forslag, der er blevet udarbejdet af rettens medhjælper.

Til mødet vil medhjælperen gennemgå forslaget for det videre forløb, og kreditorerne vil have mulighed for at komme med indvendinger. Skulle der komme nye oplysninger frem, kan sagen blive udsat, så de pågældende oplysninger kan undersøges.

Tilkendt eller afvist gældsanering

Det sidste trin i gældssaneringsforløbet er afgørelsen. Skifteretten vil til kreditormødet eller kort tid derefter afsige kendelse, og du vil enten få tilkendt gældssanering, eller den vil blive afvist.

Muligheder for at kære afgørelse og endelig gældssanering

Både du og kreditorerne har 14 dage til at kære afgørelsen, hvis den ikke falder ud til din/deres fordel.

Hvis du på kreditormødet får tilkendt gældsanering vil afgørelse være endelig, hvis ikke en af kreditorerne har kæret afgørelsen til skifteretten indenfor fristen på 14 dage.


Læs mere om gældssanering!


Læs mere om gældssanering i PØR’s artikler:


Få professionel rådgivning med PØR’s Gældssaneringspakke


Med PØR’s “Gældssaneringspakke” hjælpes du igennem hele forløbet fra forundersøgelsen og ansøgningen til din gældssaneringssag afsluttes. PØR’s gældssaneringspakke indeholder:

  • Forundersøgelse af dine muligheder for at opnå gældssanering
  • Udfærdigelse af ansøgning om gældssanering
  • Ubegrænset sparring pr. telefon / mail under gældssaneringssagen
  • Gennemgang af gældssaneringsudkastet
  • Håndtering af udfordringer under gældssaneringsforløbet

Udover, at du med PØR’s “Gældssaneringspakke” får professionel rådgivning, vil det også give dig tryghed og ro i maven, når du ubegrænset kan ringe og få sparring omkring din gældssaneringssag.

Kontakt PØR i dag og få en GRATIS vurdering af dine muligheder for at få gældssanering.